Zdravotní pojištění cizinců - Nutná a neodkladná péče

13. 3. 2024
5 minut čtení

Co se vlastně skrývá pod produktem zdravotního pojištění cizinců označovaném jako Nutná a neodkladná péče. Jaké je krytí, účel tohoto pojištění a jaké jsou rozdíly oproti komplexnímu zdravotnímu pojištění? Pokusíme se shrnout nejdůležitějí informace o tomto produktu určeném pro cizince pobývající v ČR.

Rozsah a parametry pojištění

 • V prvé řadě toto pojištění kryje náklady spojené s akutním lékařským ošetřením včetně hospitalizace v nemocnici nebo převozu do zdravotnického zařízení.
 • pod to spadají i vyšetření potřebná ke stanovení diagnózy 
 • ambulantně předepsané léky pro léčení akutních stavů
 • akutní ošetření zubů u stomatologa
 • repatriaci pojištěného včetně přepravy tělesných ostatků do mateřské země pojištěného (některé pojišťovny hradí převoz až do výše 60 000 €, některé však mají nižší sublimit)
 • v případě sjednání smlouvy typu Schengen se pojištění vztahuje i na nutnou a neodkladnou péči v Schengenském prostoru
 • oproti komplexnímu zdravotnímu pojištění cizinců většinou u tohoto typu pojištění pojišťovny neposuzují zdravotní stav pojištěné před vstupem do pojištění a není tedy nutné vyplňovat zdravotní dotazník a posílat lékařské zprávy. 
Minimální limity nutné a nedokladné zdravotní péče
Běžně nabízené minimální limity pro pojištění nutné a neodkladné péče. Některé pojišťovny však nabízejí i limity vyšší. 
Zdravotní péče a převoz 1 600 000 Kč (min. 60 000 €)
Stomatologická péče 3 000 Kč
Ambulantně předepsané léky 3 000 Kč

Proč mít uzavření pojištění nutné a neodkladné péče při cestě do ČR? 

Pojištění zajistí ošetření ve smluvních zdravotnických zařízeních komerční pojišťovny. Oproti běžnému ošetření bude ošetření poskytnuto bez přímé úhrady nákladů klientem. Asistenční služba, která je k dispozici 24/7 navíc dokáže vyhledat vhodného lékaře a v případě potřeby zajistit tlumočení.
Nemusíte se však bát, protože Nutnou a neodkladnou péči v případě akutních problémů poskytnou v každém zdravotnickém zařízení. Lékař nebo zdravotnické zařízení tedy nemusí být smluvní zdravotnické zařízení pojišťovny u které jste pojištěni. Některé pojišťovny nedisponují příliš širokou sítí smluvních lékařů a nemocnic a proto vyhledání volného lékaře může být složitější.
Pojišťovny běžně nabízejí pojistnou smlouvu od 1  měsíce do maximálně 12 měsíců, Jiné pojišťovny umožňují sjednání pojištění až na 36 měsíců. Nutná a neodkladná zdravotní péče nekryje žádné léčebné výlohy spojené s těhotenstvím, kromě akutních stavů.


Komu je pojištění určené? 

Pojištění s délkou do 90 dní je určené primárně pro splnění zákonné podmínky pro pobyt cizinců do 90 dnů na území ČR. To může být i například krátkodobí studijní pobyt například na jazykovém kurzu. Pojištění s délkou nad 90 dní může sloužit jako cestovní pojištění pro cizince a nenahrazuje tedy produkt Komplexního zdravotního pojištění cizinců.  Více informací o pojištění cizinců na webu
https://registrcizincu.cz/

nutná a nedokladná péče
 • 25. 2.  2024
 • 2 minuty

Novinky ve zdravotním pojištění cizinců pro mladší 18 let

Od 1. ledna 2024 jsou nově účastníky veřejného zdravotního pojištění všichni cizinci mladší 18 let, kteří mají platné povolení k dlouhodobému pobytu. Tato změna se vztahuje na všechny typy dlouhodobého pobytu bez ohledu na jejich účel. 
Tato změna se nevztahuje na cizince mladší 18 let, kteří:

  • mají vydáno dlouhodobé vízum nebo
  • povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU
  • Více informací o zdravotním pojištění cizinců najdete například na https://registrcizincu.cz/ nebo na Wikipedii
Účast na veřejném zdravotním pojištění je povinná ze zákona a není možné si vybrat, zda chcete být pojištěni
v rámci veřejného nebo soukromého zdravotního pojištění.
Soukromé (komerční) zdravotní pojištění v ČR poskytují pojišťovny:
IPA, ČLEN SKUPINY AXA, SLAVIA POJIŠŤOVNA, POJIŠŤOVNA VZP, SV POJIŠŤOVNA, MAXIMA POJIŠŤOVNA, UNIQA POJIŠŤOVNA a COLONNADE INSURANCE.

Health insurance for foreigners
 • 23. 2.  2024
 • 5 minuty

Změna zákona o zdravotním pojištění cizinců dává cizincům opět možnost zvolit si pojišťovnu

Cizinec prokazuje zajištění úhrady nákladů za zdravotní péči mimo jiné dokladem o cestovním zdravotním pojištění u některé z komerčních pojišťoven. Povinnost předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění kdykoliv v průběhu pobytu na území České republiky platí také pro státní občany tzv. třetích zemí, kteří zde pobývají v rámci bezvízového pobytu. Cestovní zdravotní pojištění musí být sjednáno na celou dobu pobytu.
Dokladem o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů, kterým cizinec prokazuje pojištění kryjící náklady, které je povinen uhradit po dobu svého pobytu na území v případě poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem nebo, v případě jeho úmrtí spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt.

Výše sjednaného limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí nejméně 60 000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech.  
Cestovní zdravotní pojištění v případě žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů, může být sjednáno u kterékoliv pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění a musí být sjednáno v rozsahu komplexní zdravotní péče.
Komplexní zdravotní péčí se rozumí zdravotní péče poskytnutá pojištěnému ve smluvních zdravotnických zařízeních pojistitele bez přímé úhrady nákladů na léčení pojištěným s cílem zachovat jeho zdravotní stav z doby před uzavřením pojistné smlouvy. Z tohoto pojištění nesmí být vyloučena preventivní a dispenzární zdravotní péče, ani péče související s těhotenstvím pojištěné matky a porodem dítěte.

Doklad o cestovním zdravotním pojištění se od cizince nevyžaduje, je-li zdravotně pojištěn podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Více informací o zdravotním pojištění cizinců najdete například na https://registrcizincu.cz/

Health insurance for foreigners
27. 3. 2024
2 minuty čtení

Co již víme o novém Registru zdravotního pojištění cizinců?

Zřizovatelem registru bude na základě zákona 278/2023 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky účinného od 20.9.2023 Česká kancelář pojistitelů (ČKP). Pro zřízení registru nyní běží roční ochranná lhůta do září 2024.

Všechny pojišťovny nabízející produkt cestovního zdravotního pojištění pro cizince budou muset údaje o uzavřených smlouvách hlásit online resp. nejpozději do 24 hodin od uzavření smlouvy. Na úhradě nákladů za vedení registru zdravotního pojištění cizinců se budou pojišťovny sjednávající cestovní zdravotní pojištění podílet poměrně dle výše předepsaného pojistného.
Registr bude obsahovat údaje o sjednaném cestovním zdravotním pojištění v rozsahu jméno, příjmení, datum a místo narození pojištěného, státní občanství, číslo cestovního dokladu, datum vzniku, změny, doby přerušení a zániku pojištění u příslušné pojišťovny. Registr zdravotního pojištění cizinců dále obsahuje rodné číslo, popřípadě jiné číslo pojištěného a adresu místa hlášeného pobytu pojištěného na území, jsou-li k dispozici. Údaje z registru budou dle Wikipedie poskytovány ministerstvu, policii a také poskytovatelům zdravotních služeb.

Registr zdravotního pojištění cizinců

Copyright © 2024 Portalpojisteni.cz